Registerbeskrivning

i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Beskrivningen utarbetad: 28.7.2015

 

Den registeransvarige:

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf / Fureva
Kontaktuppgifter:
FPF rf / Fureva, Pb 5, 01601 VANDA
www.fifur.fi

Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson:

VML Johanna Korpela
020-7007 622
johanna.korpela@fifur.fi

Registrets namn:

Systemet för uppföljning av pälsdjurens hälsovård Fureva

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter och registrets användningsändamål:

Fureva är ett datasystem för pälsdjursfarmer, veterinärer och andra samarbetspartner , såsom FPF rf, rådgivningsorganisationer och myndigheter. I Fureva registreras hälsovårdsåtgärderna från sådana farmer som har ingått hälsovårdsavtal. Furevas styrgrupp som koordineras av FPF rf definierar hälsovårdsåtgärder för pälsdjursfarmer. Dessa är gemensamt överenskomna hälsovårdsåtgärder som är till nytta för alla pälsdjursfarmer. Med hjälp av Fureva kan man följa med hälsovårdsbesök som görs på farmerna samt utvecklingen av hälsovårdsarbetet och uppnåendet av målsättningarna på farmen. Dessa är bl.a.  förebyggande sjukdomsbekämpning, bekämpning av plasmacytos, djurens välfärd och hög kvalitet slutprodukten.

Registret används med webbläsare. Registret finns på adressen www.fureva.fi.

Registrets datainnehåll

I Fureva-systemet registreras kontaktuppgifter för pälsdjursfarmer, farmens djurhållningsplatser och farmägarna samt kontaktpersonerna.

  • I fråga om gårdens kontaktuppgifter registreras farmens namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt den kommun där farmen är belägen. Dessutom registreras skinnkontonummer, lokalförening och farmens produktionsinriktningar.

  • I fråga om gårdens ägare och kontaktpersoner registreras namn, adress, telefonnummer, e-postadress och det språk (finska/ svenska) på vilket personen vill använda registret.

  • I fråga om djurhållningsplatserna registreras djurhållningsplatsens namn och adress, den kommun och koordinaterna för där djurhållningsplatsen är belägen.

För varje farm registreras hälsovårdsavtal, hälsovårdsplaner och uppgifter om hälsovårdsbesök. Om man vill kan bilagor sparas i systemet, t.ex. laboratorieresultat, medicineringar samt info om farmens sjukdomssituation.

Från medlemsregistret som upprätthålls av FPF rf används basuppgifter om farmerna och djurhållningsplatserna (kontaktuppgifter, skinnkontonummer) samt uppgifter om djurmängder och valpresultat.

I registret registreras även kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, mobiltelefon, e-postadress) som gäller sådana inrättningar och personer som är relevanta för systemet (besättningsveterinär, länsveterinär, kommunveterinär, fodercentral, laboratorier). Dessa uppgifter ansluts till den användaridentifikation personen i fråga har i systemet. Detta innebär att de inom Fureva-systemet har en identifikation som berättigar dem till att läsa/mata in uppgifter. Ovan nämnda uppgifter behövs för att användarrättigheterna skall kunna definieras korrekt (registrering av information enligt 8 § 1 och 5 mom. i personuppgiftslagen).

Genom att underteckna hälsovårdsavtalet ger alla farmer i registret och besättningsveterinärerna sitt skriftliga samtycke till att uppgifterna används. Varje användare har möjlighet att läsa/mata in endast sådana uppgifter som användaren har rättighet till enligt användargrupp.

Inmatningen av uppgifter sker som enskilda händelser via webbläsare. Uppgifter kan matas in även i offline-läge, dvs. då datorn inte har nätkontakt. De inmatade uppgifterna sparas på datorns hårdskiva och förflyttas till servern då nätuppkopplingen återställs.

Listan över gårdarnas namn är inte offentlig, men namnlistan över övriga personer som har rätt att använda registret är offentlig. På gårdens sidor kan man se vem som har rätt till uppgifterna rörande gården. För personers del registreras inga personuppgifter förutom kontaktuppgifterna.

Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter:

Uppgifter gällande farmer kan förutom av farmens ägare ses av besättningsveterinären, veterinärerna inom FPF rf samt registeransvariga.

Andra instanser än dessa (myndigheter, projektarbetare, forskningsinstitut, fodercentraler och försäkringsbolag) kan få tillgång till statistik över pälsdjursfarmerna, där den enskilda farmens uppgifter inte kan identifieras.

Registreringen av uppgifter och användningen av informationen i registret baserar sig på 8 § 1 mom. i personuppgiftslagen (523/1999). Medgivande till registrering av uppgifter ges genom att hälsovårdsavtalet undertecknas. Varje producent har rätt att få information om de uppgifter rörande honom/henne själv och den egna farmen samt de egna djurhållningsplatserna som finns registrerade i Fureva och att få en lista över de personer/organisationer som har tillgång till dessa uppgifter.

Det finns ingen avsikt att överföra information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För all överflyttning av information utanför Finland begärs en separat fullmakt av berörda parter.

Principerna för skyddet av registret

A. Manuellt material

Hälsovårdsavtalen är de enda dokument som lagras manuellt, eftersom de innehåller producentens fullmakt i fråga om registrering av uppgifter och rätt att se på uppgifter. Även andra eventuella skriftliga avtal och fullmakter lagras manuellt.

Avtalen förvaras i pärmar i registeradministratörens (FPF rf) arkiv. Arkivet är alltid låst.

B. ADB-register

Datasystemets server är placerad i Österbotten. Utrymmet är skyddat med moderna system för förebyggande och konstaterande av brand. Ett bevakningsföretag bevakar serverutrymmet, och detta är även utrustat med elektroniska säkerhetsanordningar. Uppgifterna i registret säkerhetskopieras med jämna mellanrum på en server för säkerhetskopior, som är belägen på annan ort. Serverutrustningens eltillförsel har säkerställts.

Användningen av information är skyddad genom att varje användare har egna användaridentifikationer och lösenord. För erhållande av användarrättigheter skall en skriftlig ansökan göras hos Fureva-organisationen. Användarrättigheterna bestäms enligt användargrupp. Varje gård har vid behov tillgång till namnen på alla dem som har rätt att se den enskilda gårdens uppgifter.

Överföring av information mellan servern och användarens bläddringsprogram krypteras genom SSL-kryptering. Användarnas personbeteckningar varken efterfrågas eller lagras.