Furevas stadgar

1§ Namn

FUREVA –hälsovårdssystem för pälsdjur, enhet som verkar under Finlands Pälsdjursuppfödares förbund (FPF rf)

2§ Målsättning och verksamhet

Furevas uppgift är att verka för att främja pälsdjurens hälsa och välmående på de finländska pälsfarmerna, stöda veterinärer som behandlar pälsdjur i sitt arbete samt övervaka, utveckla och underhålla databasen över de pälsfarmer som ansluter sig till hälsovårdssystemet.

Furevas styrgrupp besluter om hälsovårdssystemets innehåll. Styrgruppens beslut förs styrelsen till kännedom.

3§ Databasens användning

I hälsovårdsavtalet mellan farmen och veterinären, definieras rätten att använda gårdens uppgifter. Uppgifterna kan ses av farmen och av besättningsveterinären. Med fullmakt kan av farmen bemyndigade instanser få tillgång till uppgifter om farmen, för användning och/eller läsning. Furevas administrator kan se uppgifterna för alla farmer. Ansökningarna om rätten att använda data behandlas av registeransvariga.

Hälsovårdsavtalet är ett dokument godkänt av Furevas styrgrupp.

Uppgifterna som finns i databasen kan användas för att göra upp statistik, dock så att den enskilda farmens uppgifter inte kan identifieras.

4§ Administration

Fureva är en enhet som verkar under FPF rf och ansvarar för sin verksamhet inför FPF rf:s styrelse.

Furevas styrgrupp samt FPF rf:s styrelse besluter om verksamheten. Styrgruppens medlemmar består av en styrelsemedlem ur FPF:s styrelse, samtliga FPF rf:s hälsovårdsveterinärer samt två farmarrepresentanter ur kommittén för djurens välfärd och sjukdomsbekämpning. Registeransvariga fungerar som styrgruppens sekreterare.

§5 Uppgifter för Furevas styrgrupp

  • gör årligen upp verksamhetsplan och kostnadskalkyl
  • gör ett sammandrag och för statistik över uppgifter som samlats under året

6§ Resurser

Furevas styrgrupp väljer de funktionärer som behövs för verksamheten och dessa godkänns av FPF rf:s styrelse.

7§ Finansiering av verksamheten

Verksamheten finansieras av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund Rf

8§ Uppsägning av hälsovårdsavtal

Att ansluta sig till pälsdjurens hälsovårdssystem är frivilligt, och veterinären eller farmen kan om han/hon så vill säga upp hälsovårdsavtalet. Furevas registeransvariga bör informeras om uppsägningen.

9§ Godkännande av stadgar och stadgeändringar

FPF rf:s styrelse godkänner Furevas stadgar och Furevas styrgrupp kan göra förslag om stadgeändringar till FPF rf:s styrelse.