Rekisteriseloste

henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen

Laatimispäivämäärä 28.7.2015

Rekisterinpitäjä:
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liito ry / Fureva
Yhteystiedot:
STKL ry / Fureva, PL 5, 01601 VANTAA
www.fifur.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

ELL Johanna Korpela
johanna.korpela@fifur.fi
020-7007 622

Rekisterin nimi:

Turkiseläinten terveydenhuollon seurantajärjestelmä Fureva

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus:

Fureva on tietojärjestelmä turkistiloille, eläinlääkäreille sekä muille toiminnan yhteistyötahoille, kuten STKL ry:lle, neuvontaorganisaatioille ja viranomaisille. Furevaan tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet niiltä turkistiloilta, jotka solmivat terveydenhuoltosopimuksen. 
STKL ry:n koordinoima Furevan ohjausryhmä määrittää terveydenhuollon toimet turkistiloille. Nämä ovat yhteisesti sovittuja terveydenhuollon toimenpiteitä, joista kaikki turkistilat hyötyvät. Furevan avulla voidaan seurata tiloilla tehtyjä terveydenhuoltokäyntejä sekä terveydenhuoltotyön edistymistä ja tavoitteiden toteutumista tilalla. Nämä ovat mm. ennakoiva tautien torjunta, plasmasytoosin vastustaminen, eläinten hyvinvointi sekä lopputuotteen korkea laatu.
Rekisteriä käytetään Internet-selaimella. Rekisterin osoite on www.fureva.fi

Rekisterin tietosisältö
Fureva-järjestelmään kirjataan turkistilojen, tilan eläinten pitopaikkojen ja tilojen omistajien ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot.
Tilojen yhteystiedoista tallennetaan tilan nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostit ja sijaintikunta. Lisäksi tallennetaan nahkatilinumero, paikallisjärjestö ja rehukeittiö sekä tilan tuotantosuunnat.
Tilan omistajista ja yhteyshenkilöistä tallennetaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja kieli (suomi/ruotsi) jolla henkilö haluaa käyttää rekisteriä.
Eläinten pitopaikoista tallennetaan pitopaikan nimi, osoite, sijaintikunta ja koordinaatit.
Tilakohtaisesti tallennetaan terveydenhuoltosopimukset, terveydenhuoltosuunnitelmat ja tiedot terveydenhuoltokäynneistä. Halutessaan järjestelmään voi tallentaa liitteitä, esim. laboratoriotuloksia, lääkitystietoja ja tietoa tilan tautitilanteesta. 
STKL:n ylläpitämästä jäsenrekisteristä käytetään tilojen ja pitopaikkojen perustietoja (yhteystiedot, nahkatilinumero) sekä eläinmäärätietoja ja pentutulostietoja.
Rekisteriin tallennetaan myös järjestelmän kannalta tarpeellisten henkilöiden ja laitosten (hoitava eläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri, läänineläinlääkäri, rehukeskus, laboratoriot) yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Nämä tiedot liitetään ko. henkilön käyttäjätunnukseen järjestelmässä, ts. heillä on oikeus katsella ja syöttää tietoja Fureva-järjestelmässä. Edellä mainittuja tietoja tarvitaan, jotta käyttöoikeudet pystytään määrittelemään oikein.
Edellä mainittujen tietojen tallennus tehdään henkilötietolain 8 §, 1. ja 5. momentin perusteella.

Kaikki rekisterissä olevat tilat ja tilojen hoitavat eläinlääkärit antavat kirjallisen suostumuksen tietojensa käyttöön allekirjoittamalla terveydenhuoltosopimuksen. Kullakin käyttäjällä on mahdollisuus katsella/syöttää vain niitä tietoja, joihin hänellä on käyttäjäryhmänsä perusteella oikeus.
Tietojen syöttö järjestelmään tapahtuu yksittäisinä tapahtumina selaimen avulla. Tietoja voi syöttää myös offline-tilassa, eli vaikka tietokoneessa ei ole verkkoyhteyttä. Syötetyt tiedot tallentuvat koneelle ja siityvät palvelimelle verkkoyhteyden muodostuessa.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tilaa koskevia tietoja voivat katsella hoitava eläinlääkäri, STKL ry:n palveluksessa olevat eläinlääkärit sekä rekisterivastaava. 
Muut kuin nämä tahot (viranomaiset, hanketyöntekijät, tutkimuslaitokset, rehutehtaat ja vakuutusyhtiöt) voivat saada tilastotietoa turkistiloista, jossa yksittäisen tilan tietoja ei voida tunnistaa. 
Tietojen kirjaaminen rekisteriin ja niiden käyttö perustuu henkilötietolain (523/99) 8§, 1. momenttiin. Suostumus tietojen rekisteröintiin annetaan allekirjoittamalla terveydenhuoltosopimus. Jokaisella tuottajalla on oikeus saada tietoa hänestä ja hänen tilastaan ja pitopaikoistaan Furevaan kirjatuista tiedoista sekä lista henkilöistä ja organisaatioista, jotka hänen tietojaan pääsevät katsomaan.
Tietoja ei ole tarkoitus siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kaikista tiedonsiirroista Suomen ulkopuolelle pyydetään asianosaisilta erillinen kirjallinen suostumus.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Terveydenhuoltosopimukset ovat ainoat säännönmukaisesti manuaalisesti tallennettavat dokumentit, koska siinä on tuottajan valtuutus tietojen tallennukseen ja niiden katseluun. Myös erilliset kirjalliset suostumus- tai valtuutusdokumentit tallennetaan.
Sopimukset säilytetään rekisterin hallinnoijan (STKL ry:n) arkistossa mapeissa. Arkisto on aina lukittuna.

B. Sähköinen aineisto
Tietojärjestelmän palvelin on sijoitettu Pohjanmaalla sijaitsevaa Internet-yhteyden tarjoajan palvelintilaan, joka on suojattu nykyaikaisin palonesto- ja tunnistusjärjestelmin. Palvelintila on vartiointiliikkeen valvoma ja se on suojattu myös elektronisilla turvajärjestelmillä. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan määräajoin eri paikkakunnalla sijaitsevalle varmuuskopiopalvelimelle. Palvelinlaitteiston sähkönsyöttö on varmistettu.
Tietojen käyttö on suojattu jokaiselle käyttäjälle henkilökohtaisinkäyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttöoikeuden saamiseksi on tehtävä kirjallinen käyttöoikeushakemus Fureva-organisaatiolle. Käyttöoikeudet määräytyvät käyttäjäryhmän mukaisesti. Jokaisen tilan saatavilla on tarvittaessa kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat oikeutettuja katsomaan tilan tietoja.

Tietojen siirto palvelimen ja käyttäjän selainohjelmiston välillä salataan SSL-salauksella. Käyttäjien henkilötunnuksia ei kysytä eikä tallenneta.